poniedziałek, 20 marca 2017

Przyczynek do badań nad wielojęzycznymi nazwami miejscowymi na mapach internetowych

Folia Turistica nr 42
(str. 203-224)
Cel. Sprawdzenie zgodności Map Google z zaleceniem ONZ, aby ograniczyć stosowanie egzonimów oraz by publikować je wyłącznie wraz z endonimami.

Metoda. Badanie przeprowadzono krzyżowo na dwóch krajach (obszar) i ich językach (adresat), tj. Niemcy w polskiej wersji Map Google oraz Polska – w wersji niemieckojęzycznej. Występujące na Mapach Google nazwy miast porównano z formami zalecanymi do użytku w obu językach.

Wyniki. Odnotowano istotną rozbieżność dla obu badanych domen: zgodność z zaleceniem ograniczenia egzonimów wyniosła 100% dla nazw polskich w Niemczech oraz 46% dla nazw niemieckich w Polsce. Jednocześnie zauważono, że inną filozofią kieruje się serwis Open Street Map, który stosując jednolite podejście w całym serwisie, trafniej odpowiada na zalecenia ONZ.

Ograniczenia badań i wnioskowania. Badano tylko miasta wymienione na oficjalnych listach egzonimów, jedynie w Polsce i w Niemczech oraz w odpowiednich dwóch wersjach językowych Map Google.

Implikacje praktyczne. Wynik badania może stanowić istotny czynnik wzmożenia świadomości aktorów rynku turystycznego. Serwis Mapy Google postrzegany jest jako globalny – co niekoniecznie jednak oznacza globalny porządek, lecz głównie globalny udział. Większy wpływ na jego treści mają anonimowi internauci niż agendy międzynarodowe, krajowe czy lokalne, stanowiące dotąd tradycyjnie o nazewnictwie i treściach publikacji. W związku z tym za pożądane uznaje się ich aktywne włączenie w edycję społecznościowych serwisów mapowych w Internecie.

Oryginalność. Sytuacja w tej dziedzinie jest niezwykle dynamiczna i ten aspekt Map Google: tłumaczenia nazw miejscowych funkcjonuje dopiero od roku 2008 (w Polsce od 2012 r.). Narzędzie można po modyfikacji stosować do szerszych i pogłębionych analiz oraz do innych serwisów mapowych, co zasygnalizowano na przykładzie Open Street Map.

Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.

Słowa kluczowe: Internet, mapa, informacja turystyczna, nazwa miejscowa, egzonim.